Služby

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy

Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie dokladov
 • spracovanie účtovných uzávierok v priebehu roka
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH
 • evidencia majetku

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie dokladov
 • vedenie peňazného denníka
 • spracovanie ročnej uzávierky
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH
 • evidencia majetku

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy

 • príprava pracovných zmlúv – na dohodu aj na hlavný pracovný pomer
 • mzdové listy
 • evidencia pre vyplácanie nemocenských dávok
 • komplexný výpočet miezd
 • vyhotovenie a odoslanie mesačných prehľadov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov
 • vyhotovenie výplatných pások a prevodných príkazov pre odvody, daň zo mzdy a výplaty zamestnancov
 • vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov a iné

Súvisiace účtovné práce

Evidencie jázd

Štatistické výkazy

Rekonštrukcie účtovníctva

Daňové priznania

 • daň z príjmov Fyzickej osoby
 • daň z príjmov Právnickej osoby
 • daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov
 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z motorových vozidiel

Poskytovanie daňového a účtovného poradenstva

 • účtovné poradenstvo
 • vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovníctva
 • finančná analýza podniku
 • pomoc pri tvorbe podkladov pre finančné inštitúcie
 • poradenstvo pri tvorbe podnikovej stratégie
 • pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov
 • zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy
 • vypracovanie podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy
 • rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

Automatizované spracovanie údajov

 • spracovávanie ekonomickej a účtovnej evidencie pomocou SW firmy TP-Sof

Spracovanie podnikateľských plánov

 • pre malých a stredných podnikateľov, požadujúcich úver, mikropôžičky, pôžičky alebo dotácie

Príprava projektov pre štrukturálne fondy

 • spracovanie žiadostí a podnikateľských plánov pre čerpanie štrukturálnych fondov